ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KOUNNA SANITAIR BV

 

1. Definities

1.1 “Algemene Voorwaarden”: huidige algemene voorwaarden van KOUNNA SANITAIR BV.

1.2 “Diensten” en/of “Werken”: de door KOUNNA SANITAIR BV aan de klant aangeboden en/of verleende diensten en/of in opdracht van de klant uit te voeren of uitgevoerde werken zoals nader omschreven in de Overeenkomst/Offerte.
“KOUNNA SANITAIR BV”: BV KOUNNA SANITAIR, KBO 0767.484.685, met zetel te Elzelestraat 83, 9600 Ronse. De klantendienst van KOUNNA SANITAIR BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 470/31.06.46, via e-mail op info@kounna.be en per post op het adres: Elzelestraat 83, 9600 Ronse.

1.3 “Overeenkomst”: de tussen KOUNNA SANITAIR BV en de klant afgesloten overeenkomst(en) inzake de Diensten, Producten en/of Werken, met inbegrip van offertes, facturatie, orders en eventuele bijlagen bij de Overeenkomst/Offerte én huidige Algemene Voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken.

1.4 “Producten”: de door de klant bestelde en door KOUNNA SANITAIR BV aan de klant geleverde producten en/of materialen al dan niet in het kader van de Diensten en/of Werken en zoals nader bepaald in de Overeenkomst.

1.5 “Meerwerk”: elke wijziging aan de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke handeling, levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is. 

 

2. Algemene bepalingen

2.1 De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.

2.2 Huidige Algemene Voorwaarden zijn integraal en exclusief van toepassing op elke order, bestelling, elke offerte van, elke Overeenkomst met, iedere verkoop en/of levering van Producten door, uitvoering van Diensten en/of Werken door, iedere factuur van, en, in het algemeen, elke verrichting of activiteit van KOUNNA SANITAIR BV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.3 De klant erkent en aanvaardt dat de toepassing van zijn eventuele eigen algemene of bijzondere (factuur)voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten en dat de Algemene Voorwaarden steeds voorrang hebben op de eventuele voorwaarden van de klant.

2.4 De tekst van deze Algemene Voorwaarden is tevens te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op de website van BV KOUNNA SANITAIR www.kounna.be.

2.5 Eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen BV KOUNNA SANITAIR en de klant hebben, in geval van tegenstrijdigheid, steeds voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.

2.6 De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of niet-uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. In de verhouding met de klant-consument worden de bedingen uit de Overeenkomst die strijdig zijn met artikels VI.82 t.e.m. V.84 van het Wetboek Economisch Recht voor niet geschreven gehouden.

2.7 KOUNNA SANITAIR BV heeft het recht om voor de uitvoering van de Diensten en/of Werken beroep te doen op derden zoals onderaannemers, externe leveranciers, partners of andere dienstverleners, zonder dat de klant hiervan vooraf op de hoogte moet worden gesteld. De Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden dekken op geen enkele wijze de voorwaarden van deze derden.

2.8 Deze Algemene Voorwaarden gelden steeds onverminderd de dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (met inbegrip van de relevante bepalingen in het Wetboek Economisch Recht).

2.9 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden een bedrag wordt vastgesteld als (schade)vergoeding die de klant als consument verschuldigd zou zijn te betalen aan KOUNNA SANITAIR BV wanneer eerstgenoemde haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, wordt voorzien in een gelijkwaardige (schade)vergoeding voor de klant ten laste van KOUNNA SANITAIR BV in geval deze laatste in gebreke zou blijven t.a.v. de klant.

 

3. Offertes – totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de offertes van KOUNNA SANITAIR BV louter informatief en geldig gedurende veertien (14) dagen. De offertes van KOUNNA SANITAIR BV houden van de zijde van KOUNNA SANITAIR BV geen aanbod, maar enkel een voorstel tot contracteren in. Wijzigingen aangebracht aan de offertes van KOUNNA SANITAIR BV zijn slechts geldig indien laatstgenoemde deze schriftelijk heeft aanvaard.

3.2 Tussen KOUNNA SANITAIR BV en de klant komt slechts een bindende Overeenkomst tot stand op het ogenblik dat KOUNNA SANITAIR BV een door de klant (of zijn lasthebber) gedateerd en ondertekend of op enigerlei andere wijze aanvaard orderformulier of offerte ontvangt en KOUNNA SANITAIR BV vervolgens schriftelijk of door uitvoering ervan het order aanvaardt.

3.3 Het aanvangen van de werken zoals vermeld op de offerte wordt eveneens als een stilzwijgende instemming van de klant beschouwd.

3.4 KOUNNA SANITAIR BV heeft het recht om elke opdracht die haar wordt gegeven door een ogenschijnlijk gemandateerde toe te rekenen aan de klant die hij zegt te vertegenwoordigen voor zover de gemandateerde in het bezit blijkt van de nodige (werf)gegevens of technische informatie.

 

4. Producten

4.1 De Producten worden geleverd zoals omschreven op de offerte, order, bestelbon, factuur of de Overeenkomst. De kenmerken van het Product alsook de totale prijs ervan worden meegedeeld op de offerte, order, factuur of de Overeenkomst.

4.2 De garantie op de Producten is de garantie zoals deze geleverd wordt door de fabrikant, producent of leverancier van de Producten. De klant aanvaardt en erkent dat KOUNNA SANITAIR BV de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant, producent of leverancier van de Producten ten aanzien van KOUNNA SANITAIR BV kan inroepen, eveneens ten aanzien van de klant kan inroepen.

4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door KOUNNA SANITAIR BV meegedeelde of aangegeven leveringstermijnen louter indicatief en afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten en/of de levering ervan door derden. Het overschrijden van deze termijnen zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding, noch tot een beëindiging van de Overeenkomst, tenzij in toepassing van artikel VI.43, § 2 Wetboek Economisch Recht (in geval de klant een consument is). Indien de klant een consument is, zullen de Producten in principe niet later dan dertig (30) dagen na het sluiten van de Overeenkomst worden geleverd aan de klant.

4.4 De klant is ertoe gehouden de Producten uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden en de toepasselijke wetgeving en gebruiksvoorschriften na te leven.

4.5 Door de ingebruikname van de Producten erkent de klant dat KOUNNA SANITAIR BV de Producten behoorlijk heeft geleverd (onverminderd artikel 6 hieronder). De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elke andere verhaalsmogelijkheid, inclusief enige vorm van schadevergoeding.

 

5. Diensten – Werken

5.1 KOUNNA SANITAIR BV zal alle noodzakelijke inspanningen leveren om de Diensten te leveren en/of de Werken uit te voeren conform de bepalingen van de Overeenkomst, zonder dat dit op enigerlei wijze als een resultaatsverbintenis in hoofde van KOUNNA SANITAIR BV kan worden beschouwd.

5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door KOUNNA SANITAIR BV meegedeelde of aangegeven uitvoeringstermijnen louter indicatief. Het overschrijden van deze termijnen zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding, noch tot een beëindiging van de Overeenkomst.

5.3 De klant zal KOUNNA SANITAIR BV alle informatie bezorgen en de nodige medewerking verlenen om de Diensten en/of Werken (goed) uit te voeren, de uitvoering ervan te vergemakkelijken of risico’s te vermijden of in te perken. Zo zal enkel de klant verantwoordelijk zijn voor correcte informatie en gegevens inzake de ruwbouw, de woning of het gebouw waarop de Diensten en/of Werken betrekking hebben. Elke vertraging of gebrekkige uitvoering van de Diensten en/of Werken veroorzaakt door een niet, gebrekkige of vertraagde aanlevering van noodzakelijke informatie (of door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie) valt buiten de verantwoordelijkheid van KOUNNA SANITAIR BV. KOUNNA SANITAIR BV is desgevallend op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de klant of derden hierdoor zou lijden

5.4 KOUNNA SANITAIR BV is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren aan de klant naargelang de vordering van de Diensten en/of Werken.

5.5 De klant is als enige verantwoordelijk voor alle voor of naar aanleiding van de Diensten en/of Werken vereiste vergunningen en toelatingen dewelke vóór de aanvang van de Diensten en/of Werken aan KOUNNA SANITAIR BV moeten worden voorgelegd. Eventuele schadevergoeding(en), boetes of vertragingen en, in het algemeen, de gevolgen van de stopzetting van de werkzaamheden naar aanleiding hiervan vallen integraal en uitsluitend ten laste van de klant.

5.6 De klant zal op zijn kosten alle nodige maatregelen nemen voor het de toegang tot het gebouw, de lokalen, ruimtes, woning en/of werf.

5.7 De klant dient te voorzien in kosteloze en continue terbeschikkingstelling van voldoende water, elektriciteit en verlichting op de werf. Bij gebrek daaraan behoudt KOUNNA SANITAIR BV zich het recht voor de Diensten of Werken niet aan te vangen of met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten in overeenstemming met en onverminderd artikel 9.1 hieronder, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, of om de nodige voorzieningen (water, elektriciteit en/of verlichting) aan te leggen of aan te voeren op integrale kosten van de klant.

5.8 De klant is gehouden de Diensten of Werken mee op te volgen teneinde eventuele gebreken, niet-conformiteit of vereiste meerwerken te controleren (onverminderd artikel 6 hieronder).

5.9 Door het gebrek aan enige klacht of protest en de aanvaarding van de geleverde Diensten en/of uitgevoerde Werken erkent de klant dat KOUNNA SANITAIR BV de Diensten en/of Werken behoorlijk heeft uitgevoerd (onverminderd artikel 6 hieronder). De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elke andere verhaalsmogelijkheid, inclusief enige vorm van schadevergoeding.

5.10 Alle door de klant bestelde wijzigingen van de Diensten en/of Werken dan wel bestelde meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vereisen het voorgaande akkoord van zowel de klant als KOUNNA SANITAIR BV en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bijvoorbeeld door de niet geprotesteerde uitvoering van de betreffende wijzigingen of meerwerken door KOUNNA SANITAIR BV. Indien de klant niet reageert op de eventuele schriftelijke wijzigingsvoorstellen van de aannemer binnen de drie dagen na verzending, worden deze nieuwe wijzigingen geacht te zijn aanvaard.

5.11 Eventuele door de klant gevraagde wijzigingen aan de Diensten of Werken en/of meerwerken zullen, behoudens andersluidende overeenkomst, bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de op het moment van de bijkomende opdracht of meerwerken van kracht geldende prijzen/tarieven of eenheidsprijzen. Alle (bijkomende) kosten ten gevolge van wijzigingen, aanpassingen en/of meerwerken of bijkomende werkzaamheden ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie vanwege de klant, architect, opdrachtgever, hoofdaannemer of derden dan wel niet, gebrekkige of vertraagde aanlevering van noodzakelijke informatie alsook alle (bijkomende) kosten ten gevolge van door de klant na goedkeuring van de offerte gevraagde wijzigingen, aanpassingen en/of meerwerken of bijkomende werkzaamheden, zijn integraal ten laste van de klant en zullen door KOUNNA SANITAIR BV bijkomend gefactureerd of doorgerekend worden in regie overeenkomstig de op dat moment geldende prijzen/tarieven of eenheidsprijzen, behoudens anderluidend beding.

5.12 De klant zal voor eventuele toepassing van verlaagde btw-tarieven alle nodige documenten, met inbegrip van verklaringen of btw-attesten, bezorgen aan KOUNNA SANITAIR BV die zal factureren o.b.v. voormelde documenten in welk geval zij niet verantwoordelijk is voor het al dan niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden van een verlaagd of ander btw-tarief. Enkel de klant is desgevallend verantwoordelijk voor het al dan niet voldoen aan dergelijke wettelijke voorwaarden.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 KOUNNA SANITAIR BV behoudt de materiële eigendom van de door haar geleverde Producten tot op het ogenblik dat KOUNNA SANITAIR BV integrale betaling door de klant krachtens de Overeenkomst heeft ontvangen, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van verlies of vernietiging van de Producten integraal gedragen worden door de klant vanaf het moment dat deze aan hem worden geleverd. Bijgevolg, zolang de verkochte Producten niet integraal betaald zijn en/of de eigendom van de verkochte Producten niet effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant verboden om eender welke daad van beschikking te stellen aangaande de Producten, daaronder begrepen verkoop, ruil, schenking, uitlening, inpandgeving of eender welke andere daad van beschikking.

6.2 Het eigendomsvoorbehoud is algemeen en geldt eveneens wanneer de Producten waarop het voorbehoud betrekking heeft, verwerkt, vermengd of geïncorporeerd zijn geworden en zelfs wanneer ze doorverkocht worden/werden. In geval van niet- of niet-tijdige betaling kunnen deze Producten teruggevorderd worden (zo mogelijk), steeds op integrale kosten van de klant.

6.3 De klant verbindt zich ertoe om KOUNNA SANITAIR BV onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op geleverde/verkochte Producten zou zijn gelegd.

6.4 Onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten worden op kosten en risico van de klant door hem bewaard.

 

7. Klachten – gebreken

7.1 De klant is gehouden de Producten en geleverde Diensten / Werken onmiddellijk bij levering ter plaatse te controleren op eventuele gebreken of niet-conformiteit en te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van de geleverde Producten of Diensten / Werken overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.

7.2 Elke klacht over de levering van de Producten aangaande niet-conformiteit of zichtbare gebreken en/of over de uitvoering van de Diensten of Werken dienen uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen na levering, uitvoering of facturatie behoorlijk gemotiveerd en bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan KOUNNA SANITAIR BV. Bij gebrek aan dergelijke klacht, wordt de klacht als vervallen en onontvankelijk beschouwd en wordt de klant geacht de Producten, Diensten en/of Werken te hebben aanvaard alsook afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens KOUNNA SANITAIR BV. Eventuele kosten voor onderzoek en herstelling na onderzoek, vallen desgevallend integraal ten laste van de klant. Minwerken geven gebeurlijk aanleiding tot verrekening van max. 10%.

7.3 Voor verborgen gebreken in de Producten kan KOUNNA SANITAIR BV enkel worden aangesproken binnen de hierna volgende grenzen: (i) iedere klacht moet binnen de vijf (5) werkdagen na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven aan KOUNNA SANITAIR BV te worden gericht met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht en de Producten waarop de klacht betrekking heeft; (ii) het recht om een klacht in te stellen vervalt in ieder geval na één (1) jaar, te rekenen vanaf de levering en controle van het Product. Deze bepaling geldt uitsluitend bij verkoop van Producten, zonder plaatsing.

7.4 Indien de klant een consument is, heeft deze, voor wat de levering van Producten betreft, een wettelijk recht op twee (2) jaar garantie en dit binnen de grenzen van de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de klant. Elke commerciële garantie van de zijde van KOUNNA SANITAIR BV laat deze rechten onverminderd. Tevens gelden huidige Algemene Voorwaarden onverminderd de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek. Defecten in Producten die zich manifesteren na een periode van zes (6) maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs van de klant. De rechtsvordering van de klant verjaart na verloop van één (1) jaar vanaf de dat waarop hij het gebrek in het Product heeft vastgesteld, zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee jaar wettelijke garantie, mag verstrijken.

7.5 De (wettelijke of enige commerciële) garantie voor Producten is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, onvoorzichtigheid, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Product in strijd met het doel waarvoor het gemaakt werd, het niet naleven van gebruiksinstructies of handleiding(en), aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

7.6 Aangepaste, beschadigde of verwerkte Producten worden onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald door KOUNNA SANITAIR BV.

7.7 De oplevering houdt de aanvaarding van de Werken in. Gedurende de periode van één (1) jaar na de voorlopige oplevering van de Werken waarborgt KOUNNA SANITAIR BV de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering uit hoofde van het voorgaande is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat zij ingesteld wordt binnen een termijn van drie (3) maanden na de dag waarop de klant kennis kreeg van het gebrek en op voorwaarde dat het gebrek niet voortvloeit uit een abnormaal gebruik of gebrek aan onderhoud door de klant. Voor de verborgen gebreken die onder het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek vallen, moet KOUNNA SANITAIR BV instaan in dezelfde perken die aan de architecten en aannemers door voormelde artikels zijn opgelegd. De in deze artikelen vervatte termijn van 10 jaar neemt een aanvang vanaf de oplevering.

7.8 De overdracht van de risico’s bedoeld in de artikelen 1788 en 1789 (oud) Burgerlijk Wetboek zal slechts gebeuren bij de oplevering van de Werken.

7.9 Een klacht verleent de klant echter niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van het Product of van Diensten en/of Werken te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen.

7.10 Indien de klant gevraagd wordt om prestatiebladen of werkbonnen af te tekenen, geldt de aftekening van deze bladen of bonnen als onweerlegbaar bewijs van de aanvaarding door de klant van de materialiteit van de daarin vermelde prestaties en van deze algemene voorwaarden.

 

8. Prijzen, facturatie en betaling

8.1 Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, worden de prijzen bepaald in de Overeenkomst.

8.2 Alle prijzen zijn steeds exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege, van welke aard dan ook, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, die steeds integraal ten laste van de klant vallen.

8.3 De veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop de offerte wordt overhandigd, zijn niet begrepen in de offerteprijs.

8.4 KOUNNA SANITAIR BV is gerechtigd om op basis van de offerte, order, bestelling(en) of Overeenkomst (nader overeen te komen) voorschotten te factureren aan de klant vooraleer enige Diensten en/of Werken worden uitgevoerd of Producten worden geleverd.

8.5 Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle facturen van KOUNNA SANITAIR BV binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum door de klant te worden betaald.        

8.6 De klant aanvaardt, voor zover als nodig, dat hij elektronische facturen ontvangt of kan ontvangen van KOUNNA SANITAIR BV.

8.7 Een door de klant geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen de zeven (7) kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van KOUNNA SANITAIR BV, met de reden(en) van protest.

8.8 Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft KOUNNA SANITAIR BV van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag of, indien van toepassing en zo deze hoger zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 250,- EUR, en en dit onverminderd het recht van KOUNNA SANITAIR BV op een vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure dient gevoerd te worden en telkens onverminderd het recht van KOUNNA SANITAIR BV een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bovendien heeft KOUNNA SANITAIR BV, bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, het recht op betaling door de klant van de door KOUNNA SANITAIR BV gemaakte herinneringskosten en aanmaningskosten o.b.v. de geldende tarieven, zijnde 15,- EUR voor een tweede schriftelijke aanmaning en 20,- EUR per aanmaning vanaf de derde schriftelijke aanmaning. Ten slotte zijn bij de invordering van onbetaalde facturen, in het geval dat de klant in het ongelijk wordt gesteld door de bevoegde rechtbank dan wel bij buitengerechtelijke invordering, alle (buitengerechtelijke en/of gerechtelijke) invorderingskosten integraal voor rekening van de klant. Het voorgaande geldt telkens onverminderd het recht van KOUNNA SANITAIR BV een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

8.9 KOUNNA SANITAIR BV heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadevergoeding(en) en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom.      

8.10 KOUNNA SANITAIR BV heeft het recht om alle bedragen die zij aan de klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de klant aan KOUNNA SANITAIR BV verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn. Compensatie door de klant is evenwel niet toegestaan. Huidig artikel geldt onverminderd en zonder afbreuk te doen aan de dwingende wetsbepalingen in Boek VI WER.

8.11 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid recht op de moratoire interesten en de forfaitaire schadevergoeding bedoeld in artikel 8.8 hierboven.

8.12 Indien de klant uit meerdere personen (natuurlijke of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe de overeenkomst met KOUNNA SANITAIR BV hen verplicht.

8.13 Gebeurlijke klachten zoals bedoeld in 7 van deze Algemene Voorwaarden ontslaan de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de factu(u)r(en) van KOUNNA SANITAIR BV.

8.14 Indien de klant een consument is en KOUNNA SANITAIR BV in gebreke blijft om tijdig bepaalde sommen aan de klant (terug) te betalen, kan deze in toepassing van artikel VI.83, 17° Wetboek Economisch Recht aanspraak maken op eenzelfde vergoeding(en) als deze bepaald in artikel 8.8. hierboven.

 

9. Wanprestaties – opschorting - beëindiging van de Overeenkomst

9.1 KOUNNA SANITAIR BV heeft het recht om haar verbintenissen (bijvoorbeeld tot levering van Producten of tot uitvoering van Diensten of Werken) met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in het geval de klant te kort komt aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot het gebrek aan integrale betaling op de vervaldag van een of meerdere facturen, zelfs in het kader van een andere overeenkomst dan degene waarop de wanprestatie betrekking heeft, of wanneer KOUNNA SANITAIR BV gerechtvaardigde twijfel heeft over de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de klant en het aannemelijk zou zijn dat de klant niet aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen. In voorkomend geval wordt de leverings- of uitvoeringstermijn dienovereenkomstig verlengd en is KOUNNA SANITAIR BV op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de klant of zijn aannemers, leveranciers, klanten of andere contractpartijen of derden hierdoor zouden lijden.

9.2 Indien de klant een of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, heeft KOUNNA SANITAIR BV bovendien het recht de Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de klant. KOUNNA SANITAIR BV kan de Overeenkomst met de klant slechts buitengerechtelijk ontbinden overeenkomstig huidig artikel 9.2 indien KOUNNA SANITAIR BV de klant per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de klant heeft nagelaten binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

9.3 In geval van ontbinding van de Overeenkomst door KOUNNA SANITAIR BV lastens de klant overeenkomstig huidig artikel, heeft KOUNNA SANITAIR BV in voorkomend geval het recht op teruggave van de reeds geleverde Producten en/of het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de klant, hetzij forfaitair begroot op 20% van de overeengekomen verkoopprijs van de Producten, hetzij forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten of Werken, het voorgaande telkens onverminderd het recht van KOUNNA SANITAIR BV een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de klant om tot integrale betaling over te gaan van alle geleverde en niet teruggenomen Producten en/of van alle uitgevoerde Diensten of Werken. Aldus zal de klant evenmin recht hebben op terugbetaling van reeds verrichte betalingen.

9.4 KOUNNA SANITAIR BV kan de Overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd beschouwen mits schriftelijke kennisgeving hiervan aan de klant indien de klant het faillissement aanvraagt, in staat van faillissement zou zijn verklaard, de faillissementsvoorwaarden kennelijk zijn vervuld, bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving) of er beslist wordt tot (gerechtelijke of buitengerechtelijke) ontbinding en vereffening van de klant.

9.5 In geval van voortijdige beëindiging of verbreking van de Overeenkomst door de klant of in geval van annulering of wijziging door de klant van reeds vastgestelde of geplande Diensten en/of Werken, om welke reden dan ook, ook in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de klant aan BV KOUNNA SANITAIR volgende forfaitaire vergoeding(en) verschuldigd, telkens onverminderd het recht van BV KOUNNA SANITAIR een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade:

  • In geval van voortijdige beëindiging of annulering/wijziging meer dan twee maanden voor de datum van de Diensten en/of Werken zal geen vergoeding worden aangerekend.
  • In geval van voortijdige beëindiging of annulering/wijziging minder dan twee maanden voor de datum van de Diensten en/of Werken, bedraagt de vergoeding 25% van de totaalprijs van de overeengekomen Diensten en/of Werken.
  • In geval van voortijdige beëindiging of annulering/wijziging tussen de twee maanden en één maand voor de datum van de Diensten en/of Werken, bedraagt de vergoeding 35% van de totaalprijs van de overeengekomen Diensten en/of Werken.
  • In geval van voortijdige beëindiging of annulering/wijziging tussen de één maand en twee weken voor de datum van de Diensten en/of Werken, bedraagt de vergoeding 50% van de totaalprijs van de overeengekomen Diensten en/of Werken.
  • In geval van voortijdige beëindiging of annulering/wijziging tussen de twee weken en vijf werkdagen voor de datum van de Diensten en/of Werken, bedraagt de vergoeding 75% van de totaalprijs van de overeengekomen Diensten en/of Werken.
  • In  geval van voortijdige beëindiging of annulering/wijziging minder dan vijf werkdagen voor de datum van de Diensten en/of Werken, wanneer op de dag van aanvang van de Diensten en/of Werken wordt geannuleerd of de Diensten en/of Werken, om welke reden dan ook, met inbegrip van overmacht of onvoorziene omstandigheden, geen doorgang kunnen vinden, dan bedraagt de vergoeding 75% van de totaalprijs van de overeengekomen Diensten en/of Werken.

9.6 De onder artikel dit 9.4 vermelde vergoedingen wordt vermeerderd met alle door BV KOUNNA SANITAIR hiertoe reeds gemaakte kosten en/of uitgaven, met inbegrip van kosten voor voorbereiding, administratie en planning, en eventuele andere kosten aangerekend door leveranciers, onderaannemers of dienstverleners.

9.7 Artikel 9.5 laat onverlet de verplichting van de klant om tot integrale betaling over te gaan van alle reeds uitgevoerde Diensten en/of Werken.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of met opzet gelijk te stellen zware fout, is KOUNNA SANITAIR BV op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder doch niet beperkt tot tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, toename van de algemene kosten, de verstoring van een handelsactiviteit, vorderingen van derden (bv. klanten, aannemers, leveranciers of andere contractpartijen van de klant), reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill of enige andere vorm van economische schade.

10.2 KOUNNA SANITAIR BV is evenmin aansprakelijk voor de schade die niet alleen te wijten is aan een gebrek in een Product of gebrekkige uitvoering van Diensten en/of Werken, maar ook door een fout of nalatigheid van de klant of van een persoon voor wie de klant verantwoordelijk is.

10.3 Onverminderd de overige bepalingen van huidig artikel alsook artikel 5 hierboven, kan KOUNNA SANITAIR BV in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte en/of gevolgschade die te wijten zou zijn of verband zou houden met:

  • het niet naleven van richtlijnen of voorschriften van KOUNNA SANITAIR BV dan wel van toepasselijke wetgeving door de klant of derden;
  • onvoldoende of foutieve input of informatie van de klant;
  • enige door de klant of derden aangebrachte wijzigingen;

10.4 Voor zover KOUNNA SANITAIR BV bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, leveringen, productie en/of werken of diensten van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout. KOUNNA SANITAIR BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de gebeurlijke leverancier, dienstverlener, partner, onderaannemer of derde in kwestie bereid is te aanvaarden m.b.t. hun producten, werken of diensten.

10.5 KOUNNA SANITAIR BV kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden (waaronder maar niet beperkt tot (onder)aannemers, leveranciers, ingenieurs, architecten, studiebureaus, promotors en/of aanbesteders) gehouden zijn enige schade te vergoeden.

10.6 De klant dient KOUNNA SANITAIR BV integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met de levering van de Producten of de uitvoering van de Diensten of Werken dan wel op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst.

10.7 In ieder geval is de aansprakelijkheid van KOUNNA SANITAIR BV jegens de klant, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) m.b.t. de verkoop van Producten, het netto-aankoopbedrag (exclusief belastingen) van het (de) order(s) waarop de (zware) fout betrekking heeft, (ii) m.b.t. de Producten, Diensten en/of Werken het bedrag van de vergoeding(en) die door KOUNNA SANITAIR BV in het kader van de Overeenkomst werden ontvangen van de klant en (iii) m.b.t. de Diensten en/of Werken het bedrag waarvoor KOUNNA SANITAIR BV verzekerd is bij haar BA-verzekeraar (met de maxima per schadegeval zoals bepaald in haar toepasselijke BA-polis(sen)). Dezelfde beperkingen gelden indien de uitsluitingen van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 10 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zouden worden beschouwd.

10.8 Het recht op schadevergoeding jegens KOUNNA SANITAIR BV vervalt onherroepelijk zes (6) maanden nadat de beweerde fout zich heeft voorgedaan. De klant dient binnen voormelde termijn een schriftelijke ingebrekestelling te richten aan KOUNNA SANITAIR BV met een gemotiveerde omschrijving van de beweerde fout.

10.9 Uitsluitend de klant is tegenover derden, in het bijzonder zijn buren, volledig aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de uitvoering van de Diensten en/of Werken in zover KOUNNA SANITAIR BV geen enkele aantoonbare fout heeft begaan.

10.10 Uitsluitend de klant is aansprakelijk voor eventuele door de klant geleverde producten, onderdelen of door de klant uitgevoerde werken. Als de klant of zijn architect aan KOUNNA SANITAIR BV een bepaalde werkwijze of materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type, en dit in strijd met het voorbehoud van KOUNNA SANITAIR BV, wordt deze laatste ontslagen van iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van gebreken of schade te wijten aan de keuze van deze werkwijze of materialen.

10.11 KOUNNA SANITAIR BV is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van producten, goederen of materialen die haar door de klant toevertrouwd worden in het kader van de Diensten en/of Werken.

 

11. Overmacht - hardship

11.1 KOUNNA SANITAIR BV is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die nakoming van de verbintenis van KOUNNA SANITAIR BV redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor KOUNNA SANITAIR BV uit te maken: staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, dwingende overheidsmaatregelen (bv. ten gevolge van epidemieën, pandemieën of ziektes), brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van machines, verkeershinder, te late levering door de leverancier, dienstverlener of onderaannemer van KOUNNA SANITAIR BV, schaarste van materialen of grondstoffen, prijsverhogingen bij de leverancier, dienstverlener, hoofdaannemer of onderaannemer van KOUNNA SANITAIR BV, insolventie van haar leverancier, dienstverlener, hoofdaannemer of onderaannemer, onvoldoende voorraad bij haar leverancier, hoofdaannemer of onderaannemer, uitvallen van of storingen in telecommunicatie-, elektriciteits- en/of internetverbindingen die niet aan één van de partijen te wijten zijn en iedere andere vreemde oorzaak van de leverancier, dienstverlener, hoofdaannemer of onderaannemer van KOUNNA SANITAIR BV. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor KOUNNA SANITAIR BV onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. In geval van overmacht heeft de klant ten laste van KOUNNA SANITAIR BV geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van overmacht een onderbreking van uitvoering van de Diensten en/of Werken tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten en/of Werken terug op te starten, zonder dat KOUNNA SANITAIR BV enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd is.

11.2 Indien er zich na de totstandkoming van en/of tijdens de Overeenkomst abnormale en redelijkerwijze onvoorziene omstandigheden voordoen, die niet aan (de fout van) KOUNNA SANITAIR BV of de klant toe te rekenen zijn, waarvan noch KOUNNA SANITAIR BV noch de klant het financiële risico op zich heeft genomen en die de nakoming van de verbintenis(sen) door KOUNNA SANITAIR BV in aanzienlijke mate verzwaren of bemoeilijken waardoor het contractuele evenwicht ernstig wordt verstoord, zullen KOUNNA SANITAIR BV en de klant gezamenlijk onderhandelen en desgevallend de Overeenkomst in onderling schriftelijk akkoord aanpassen teneinde het contractueel evenwicht te herstellen. Bij gebrek aan akkoord binnen de veertien (14) dagen vanaf het schriftelijk verzoek tot aanpassing van de Overeenkomst, heeft KOUNNA SANITAIR BV het recht om haar verbintenissen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd te zijn, alsook het recht om, zonder betaling van enige (schade)vergoeding, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand de Overeenkomst te beëindigen. Huidig artikel 11.2 is niet van toepassing op de gevallen van overmacht zoals bepaald in artikel 11.1 hierboven.

 

12. Verwerking van persoonsgegevens

12.1 KOUNNA SANITAIR BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst. KOUNNA SANITAIR BV treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van deze persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevens-bescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”).

12.2 Op de verwerking van persoonsgegevens door KOUNNA SANITAIR BV is haar privacy policy van toepassing, te raadplegen op haar website www.kounna.be.

 

13. Intellectuele rechten

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (in de ruimste zin, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, softwarebescherming, databankbescherming, tekeningen en modellenrechten, merkenrechten, octrooirechten, handelsnamen, knowhow, bedrijfsgeheimen en domeinnamen, met inbegrip van het (recht tot het) aanvragen van de verlening van dergelijke rechten) op of verbonden aan creaties die (vertegenwoordigers, aangestelden, medewerkers, personeel of dienstverleners van) KOUNNA SANITAIR BV hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of de uitvoering van de Diensten en/of Werken, waaronder, maar niet beperkt tot, tekeningen, ontwerpen, plannen, studies, prototypes, analyses, concepten en alle materialen, installaties of apparatuur, behoren steeds tot de exclusieve eigendom van KOUNNA SANITAIR BV of haar licentiegevers.

13.2 Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de klant.

13.3 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van KOUNNA SANITAIR BV te wijzigen, verwijderen of onherkenbaar te maken. Noch is het de klant toegestaan enig merk, teken, ontwerp of domeinnaam van KOUNNA SANITAIR BV of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar ook ter wereld.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

14.1 Deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

14.2 Enkel de rechtbanken van Gent/Oost-Vlaanderen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van huidige algemene voorwaarden of de Overeenkomst.